Algemene voorwaarden

1. Trainings- en coachingsvoorwaarden Open Inschrijving:

Onder de namen CVCN, Bridging Spaces en govertvanginkel.nl is Govert van Ginkel actief als aanbieder van conflictbemiddeling evenals trainingen en coaching op het gebied van communicatie, stress preventie en management welke o.m. worden aangeboden als trainingen onder de naam Verbindend Communiceren, Effectieve Communicatie en GC & Mediation.

Op wie zijn de voorwaarden van toepassing:
Art. 1. Deze trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen CVCN, Bridging Spaces en govertvanginkel.nl (hierna te noemen “Govert van Ginkel”) en (de) deelnemer(s) of opdrachtgever(s) (hierna beiden te noemen “deelnemer”) aan trainingen en andere vormen van door Govert van Ginkel aangeboden opleiding, onderwijs, coaching of advisering.
Art. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk door Govert van Ginkel zijn bevestigd.
Art. 3. De overeenkomst komt tot stand doordat de deelnemer zich per email, via de website of per telefoon aanmeldt en dit door Govert van Ginkel per email bevestigd wordt.
Art. 4. Deze trainingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Utrecht.

Annuleringsvoorwaarden:
Art. 5. Na ontvangst van uw opdracht of aanmelding voor een training zenden wij u een bevestiging en een factuur. Als deelnemer aan een training heeft u vanaf het moment van aanmelding 14 dagen bedenktijd om de cursus of training kosteloos te ontbinden. Daarnaast kan de deelnemer deelname aan, of de opdracht voor een training annuleren per aangetekende brief. Annulering per email kan alleen als Govert van Ginkel ontvangst hiervan bevestigd.
Art. 6. De deelnemer kan een groepstraining tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten  (20% van de deelnamekosten).
Art. 7. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag van een groepstraining, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt hij de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.
Art. 8. De deelnemer kan zich door een ander laten vervangen mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Art. 9. Indien deelname is verhinderd door aangetoonde buitengewone omstandigheden (overmacht) kan Govert van Ginkel de deelnemer toestaan op een andere datum aan dezelfde training deel te nemen e.e.a. ter beoordeling van Govert van Ginkel en tegen aanvullende betaling door de deelnemer van 10% van de deelnamekosten.
Art. 10. Govert van Ginkel heeft het recht om  – met duidelijke opgave van redenen – tijd en locatie te wijzigen, de training te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem aan Govert van Ginkel betaalde bedrag indien de training nog niet is begonnen of pro rato indien de training reeds loopt.
Art. 11. Gemaakte individuele coaching- of trainingsafspraken en/of afspraken voor conflictbemiddeling kunnen tot 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Betaling:
Art. 12. Govert van Ginkel brengt deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste trainingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door Govert van Ginkel en in ieder geval voor aanvang van de training. In alle overige gevallen van opdracht dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden tenzij anders in de factuur is aangegeven. Gespreide betaling is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden en na schriftelijke toestemming van Govert van Ginkel. Een deelnemer blijft individueel aansprakelijk voor de kosten van deelname ook al zijn deze op zijn verzoek aan een derde gefactureerd (b.v. een werkgever).
Art. 13. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de brochure van Govert van Ginkel voor de betreffende training wordt vermeld. Om voor aanbiedingen in aanmerking te komen dienen aan de daarvoor gestelde voorwaarden te worden voldaan.
Art. 14. De deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht aan Govert van Ginkel in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Intellectuele eigendom:
Art. 15. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het auteursrecht, op de door Govert van Ginkel uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, overzichtskaarten, syllabi en welke andere in training gebruikte schriftelijke materialen dan ook berust bij Govert van Ginkel of haar licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Govert van Ginkel zijn video en audio opnamen tijdens de training verboden.Het verstrekken van cursusmateriaal door Govert van Ginkel  aan de deelnemer houdt nimmer in de overdracht van enig recht van intellectuele eigendom. Op alle tijdens een training door Govert van Ginkel of in zijn opdracht gemaakte audio, foto of video-opnamen berust de intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, uitsluitend bij Govert van Ginkel.

Aansprakelijkheid Govert van Ginkel:
Art. 16. Lid 1: Govert van Ginkel  spant zich in om de gegeven training, advisering en/of conflictbemiddeling naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Lid 2: Govert van Ginkel  staat op  geen enkele wijze in voor en neemt geen aansprakelijkheid op zich voor hetgeen de deelnemer na de training, advisering of conflictbemiddeling met de opgedane kennis of afspraken doet. Lid 3: Daargelaten gevallen van eigen opzet of grove schuld van Govert van Ginkel , is Govert van Ginkel  niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover de aansprakelijkheid terzake door Govert van Ginkel  is verzekerd en de verzekeraar tot uitkering overgaat. Lid 4: Govert van Ginkel  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en is mitsdien dan ook niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit de aanspraak van derden jegens de deelnemer of welke andere schade dan ook. Lid 5: Alle eventuele aansprakelijkheid van Govert van Ginkel  is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende training, advisering en/of conflictbemiddeling bij de deelnemer in rekening is gebracht. Dit is ook het geval indien de training door Govert van Ginkel  wordt geannuleerd.

Klachtenregeling:
Art. 17. Op deze overeenkomst is een klachtenregeling van toepassing. Alle bij deze overeenkomst betrokken partijen verbinden zich in eerste aanleg tot overleg en mediation om mogelijke geschillen op te lossen. De regeling kunt u hier downloaden: Privacy Klachten Reglement

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Art. 18. Op onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdende met deze overeenkomst, zullen eerst nadat overleg en mediation als opgenomen in de klachtenregeling heeft plaatsgevonden uitsluitend worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht.

 

2. Trainingsvoorwaarden In-Company trainingen, executive coaching & mediation:

Govert van Ginkel (tevens opererend onder de bedrijfsnamen CVCN, Bridging Spaces en govertvanginkel.nl) is actief als coach, mediator en aanbieder van trainingen en coaching op het gebied van communicatie, stress preventie en management, welke o.m. worden aangeboden als trainingen onder de naam Verbindend Communiceren, GC & mediation, Empathische Vaardigheid en Effectieve Communicatie.

Op wie zijn de voorwaarden van toepassing:
Art. 1. Deze trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Govert van Ginkel en de opdrachtgever(s) (kortweg “opdrachtgever”) van trainingen en andere vormen van opleiding, onderwijs of advisering.

Art. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk door Govert van Ginkel zijn bevestigd.

Art. 3. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een offerte van Govert van Ginkel ondertekent.

Art. 4. Deze trainingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Utrecht.

Annuleringsvoorwaarden:
Art. 5. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht voor een training te annuleren per aangetekende brief.

Art. 6. De opdrachtgever kan een groepstraining tot 2 maanden voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten  (20% van de kosten van de training).

Art. 7. Bij annulering korter dan 2 maanden voor de eerste trainingsdag van een groepstraining, of als de opdrachtgever na de eerste trainingsdag de training beëindigt zonder dat er sprake is van toerekenbare tekortkoming van Govert van Ginkel, betaalt hij de volledige kosten van de training zoals in de offerte is vermeld.

Art. 8. De opdrachtgever kan een deelnemer aan een groepstraining door een ander laten vervangen mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Art. 9. Indien het houden van de training aan de zijde van de opdrachtgever is verhinderd door aangetoonde buitengewone omstandigheden (overmacht) kan Govert van Ginkel de opdrachtgever toestaan op een andere datum dezelfde training deel te houden e.e.a. in overleg met en ter beoordeling van Govert van Ginkel en tegen aanvullende betaling door de opdrachtgever van 10% van de kosten.

Art. 10. Govert van Ginkel heeft het recht om  – met duidelijke opgave van redenen – de training te annuleren of om een deelnemer te weigeren.

Art. 11. Gemaakte individuele coaching- of trainingsafspraken kunnen tot 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Art. 12. Gemaakte afspraken voor een mediation kunnen tot 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Betaling:
Art. 13. Govert van Ginkel brengt deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.

Art. 14. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten van deelnemers zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte van Govert van Ginkel voor de betreffende training wordt vermeld.

Art. 15. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan Govert van Ginkel in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechte-lijke incassokosten te vergoeden.

Intellectuele eigendom:
Art. 16. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het auteursrecht, op audio, foto en video-opnamen alsmede de door Govert van Ginkel uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, overzichtskaarten, syllabi en welke andere in training gebruikte schriftelijke materialen dan ook berusten bij Govert van Ginkel of zijn licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Govert van Ginkel zijn video en audio opnamen tijdens de training verboden. Het verstrekken van cursusmateriaal door Govert van Ginkel  aan de opdrachtgever houdt nimmer in de overdracht van enig recht van intellectuele eigendom. Op alle tijdens een training door Govert van Ginkel of in zijn opdracht gemaakte audio, foto
 of video-opnamen berust de intellectuele eigendom uitsluitend bij Govert van Ginkel.

Aansprakelijkheid Govert van Ginkel:
Art. 17. Lid 1: Govert van Ginkel spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

Lid 2: Govert van Ginkel staat op  geen enkele wijze in voor en neemt geen aansprakelijkheid op zich voor hetgeen de opdrachtgever/deelnemer na de training met de opgedane kennis doet.

Lid 3: Daargelaten gevallen van eigen opzet of grove schuld van Govert van Ginkel, is Govert van Ginkel  niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover de aansprakelijkheid terzake door Govert van Ginkel is verzekerd en de verzekeraar tot uitkering overgaat.

Lid 4: Govert van Ginkel is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en is mitsdien dan ook niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit de aanspraak van derden jegens de opdrachtgever of welke andere schade dan ook.

Lid 5: Alle eventuele aansprakelijkheid van Govert van Ginkel is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende training bij de opdrachtgever in rekening is gebracht. Dit is ook het geval indien de training door Govert van Ginkel wordt geannuleerd.

Klachtenregeling:
Art. 18. Op deze overeenkomst is een klachtenregeling van toepassing. Alle bij deze overeenkomst betrokken partijen verbinden zich in eerste aanleg tot overleg en mediation om mogelijke geschillen op te lossen. De regeling kunt u hier downloaden: Privacy Klachten Reglement

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Art. 19. Op onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdende met deze overeenkomst, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht.