Algemene voorwaarden

Trainings- en coachingsvoorwaarden:

CVCN, Bridging Spaces en govertvanginkel.nl zijn actief als aanbieder van conflictbemiddeling evenals trainingen en coaching op het gebied van communicatie, stress preventie en management welke o.m. worden aangeboden als trainingen onder de naam Verbindend Communiceren, Effectieve Communicatie en GC & Mediation.

Op wie zijn de voorwaarden van toepassing:
Art. 1. Deze trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen CVCN en govertvanginkel.nl (hierna te noemen “CVCN ”) en (de) deelnemer(s) of opdrachtgever(s) (hierna beiden te noemen “deelnemer”) aan of van trainingen en andere vormen van opleiding, onderwijs, advisering of conflictbemiddeling.
Art. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk door CVCN zijn bevestigd.
Art. 3. De overeenkomst komt tot stand doordat de deelnemer een inschrijvingsformulier van CVCN ondertekent of door bevestiging van CVCN van diens per e-mail verzonden aanmelding of afspraak voor coaching of opdracht voor conflictbemiddeling.
Art. 4. Deze trainingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Utrecht.

Annuleringsvoorwaarden:
Art. 5. Na ontvangst van uw opdracht of aanmelding voor een training zenden wij u een bevestiging en een factuur. Als deelnemer aan een training heeft u vanaf het moment van aanmelding 14 dagen bedenktijd om de cursus of training kosteloos te ontbinden. De deelnemer heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekende brief of per email mits ontvangst van de email door CVCN wordt bevestigd.
Art. 6. De deelnemer kan een groepstraining tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten  (20% van de deelnamekosten).
Art. 7. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag van en groepstraining, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt hij de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.
Art. 8. De deelnemer kan zich door een ander laten vervangen mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Art. 9. Indien deelname is verhinderd door aangetoonde buitengewone omstandigheden (overmacht) kan CVCN de deelnemer toestaan op een andere datum aan dezelfde training deel te nemen e.e.a. ter beoordeling van CVCN en tegen aanvullende betaling door de deelnemer van 10% van de deelnamekosten.
Art. 10. CVCN heeft het recht om  – met duidelijke opgave van redenen – tijd en locatie te wijzigen, de training te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem aan CVCN betaalde bedrag.
Art. 11. Gemaakte individuele coaching- of trainingsafspraken en/of conflictbemiddeling kunnen tot 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.

Betaling:
Art. 12. CVCN brengt deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste trainingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door CVCN en in ieder geval voor aanvang van de training. In alle overige gevallen van opdracht dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden tenzij anders in de factuur is aangegeven. Gespreide betaling is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden en na schriftelijke toestemming van CVCN. Een deelnemer blijft individueel aansprakelijk voor de kosten van deelname ook al zijn deze op zijn verzoek aan een derde gefactureerd (b.v. werkgever).
Art. 13. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de brochure van CVCN voor de betreffende training wordt vermeld. Om voor aanbiedingen in aanmerking te komen dienen aan de daarvoor gestelde voorwaarden te worden voldaan.
Art. 14. De deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht aan CVCN in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Intellectuele eigendom:
Art. 15. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het auteursrecht, op de door CVCN uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, overzichtskaarten, syllabi en welke andere in training gebruikte schriftelijke materialen dan ook berust bij CVCN of haar licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CVCN zijn video en audio opnamen tijdens de training verboden.Het verstrekken van cursusmateriaal door CVCN  aan de deelnemer houdt nimmer in de overdracht van enig recht van intellectuele eigendom.

Aansprakelijkheid CVCN:
Art. 16. Lid 1: CVCN  spant zich in om de gegeven training, advisering en/of conflictbemiddeling naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Lid 2: CVCN  staat op  geen enkele wijze in voor en neemt geen aansprakelijkheid op zich voor hetgeen de deelnemer na de training, advisering of conflictbemiddeling met de opgedane kennis of afspraken doet. Lid 3: Daargelaten gevallen van eigen opzet of grove schuld van CVCN , is CVCN  niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover de aansprakelijkheid terzake door CVCN  is verzekerd en de verzekeraar tot uitkering overgaat. Lid 4: CVCN  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en is mitsdien dan ook niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit de aanspraak van derden jegens de deelnemer of welke andere schade dan ook. Lid 5: Alle eventuele aansprakelijkheid van CVCN  is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende training, advisering en/of conflictbemiddeling bij de deelnemer in rekening is gebracht. Dit is ook het geval indien de training door CVCN  wordt geannuleerd.

Klachtenregeling:
Art. 17. Op deze overeenkomst is een klachtenregeling van toepassing. Alle bij deze overeenkomst betrokken partijen verbinden zich in eerste aanleg tot overleg en mediation om mogelijke geschillen op te lossen. De regeling kunt u hier downloaden: Privacy Klachten Reglement

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Art. 18. Op onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdende met deze overeenkomst, zullen eerst nadat overleg en mediation als opgenomen in de klachtenregeling heeft plaatsgevonden uitsluitend worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht.